Biểu Mẫu Soạn Thảo Văn Bản Nội Bộ

--- Bài mới hơn ---

 • Kiểm Tra Nội Bộ Trường Học
 • Thiết Lập Bộ Phận Kiểm Toán Nội Bộ Như Một Công Cụ Hữu Hiệu
 • Các Quy Trình Kiểm Soát Nội Bộ Trong Doanh Nghiệp
 • Kiểm Toán Và Kiểm Soát Nội Bộ Theo Luật Kế Toán Năm 2021
 • Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ
 • – Nhằm đảm bảo nhà ăn được sử dụng đúng mục đích phát huy hiệu quả.

  – Nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp bữa ăn đầy đủ chất lượng dinh dưỡng cho cán bộ nhân viên trong công ty.

  II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

  1. Phạm vi ban hành :

  – Công ty Cổ phần ………………………………………………………………………

  2. Đối tượng áp dụng :

  III. CÁC THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT (nếu có)

  – Toàn thể cán bộ nhân viên Trong Công ty…………………………………………….

  – …………………………………………………………………………………………

  2. Định nghĩa :

  – …………………………………………………………………………………………

  3. Từ viết tắt :

  IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO (nếu có)

  – HDCV-CD: Hướng dẫn công việc cấp dưỡng.

  – …………………………………………………………………………………………

  1. ………………………………………………………………………………………………..

  2. ………………………………………………………………………………………………..

  1. Lưu mẫu phẩm thức ăn của cán bộ nhân viên.

  – Khi mua nguyên liệu nấu ăn phục vụ cán bộ công nhân viên văn phòng, nhân viên cấp dưỡng phải tuân thủ việc lưu mẫu phẩm nguyên liệu như sau:

  + Cắt một phần nhỏ bỏ vào túi bong bảo quản trong ngăn lạnh.

  + Sau 01 ngày mới được huỷ bỏ

  VI. CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM (nếu có)

  2. Chế biến thực phẩm.

  – Khi chế biến thực phẩm phải đeo găng tay, ……

  VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

  3. …………………………….

  1. Mẫu phiếu mua nguyên liệu – HCNS/BM-01

  3. …………………………..

  Người duyệt: (Họ tên và chức vụ) IX. NHÓM CỘNG TÁC: (Liệt kê các thành viên tham gia góp ý hiệu chỉnh tài liệu nếu có theo hình thức sau)

  1. Hướng dẫn công việc này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

  2. Trong quá trình triển khai thực hiện các đơn vị có ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc về Hướng dẫn công việc này, vui lòng gửi nội dung chi tiết về họp thư mail: ……………..để được hiệu chỉnh ngày càng phù hợp hơn.

  QUY ĐỊNH CẤP PHÁT VĂN PHÒNG PHẨM

  Lần sửa đổi/Ban hành 00: (Trình bày nội dung chính)

  Hiệu lực: (ngày/tháng/năm)

  II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

  Lần sửa đổi/Ban hành 01: (Trình bày nội dung chính)

  Hiệu lực: (ngày/tháng/năm)

  Soạn bản thảo: ……………………. (Họ tên – chức vụ)

  Thành viên góp ý hiệu chỉnh: …………………………………. (Họ tên – chức vụ)

  III. CÁC THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT (nếu có)

  Người kiểm tra: ……………………….. (Họ tên – chức vụ)

  Sửa bản in: ………………………… (Họ tên – chức vụ)

  Lưu Tài liệu: …………………………… (Họ tên – chức vụ)

  – Nhằm thống nhất việc quản lý cấp phát văn phòng phẩm trong công ty Cổ phần ……….

  – Nhằm sử dụng tiết kiệm chi phí nâng cao trách nhiệm và hiệu quả sử dụng văn phòng phẩm trong công việc.

  1. Phạm vi ban hành :

  – Toàn thể các phòng ban trong Công ty Cổ phần………………………..

  IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO (nếu có)

  – Các chi nhánh Công ty Cổ phần …………………………………

  2. Đối tượng áp dụng :

  – Cán bộ nhân viên trong công ty Cổ phần ……………………………….

  – …………………………………………………………………………………………

  – …………………………………………………………………………………………

  VI. CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM (nếu có)

  2. Định nghĩa :

  VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

  – ………………………………………………………………………………………….

  – …………………………………………………………………………………………

  – VPP: Văn phòng phẩm.

  – CB-CNV: Cán bộ công nhân viên

  1. ………………………………………………………………………………………………..

  2. ………………………………………………………………………………………………..

  1. Việc cấp phát VPP cho các phòng ban, chi nhánh thực hiện mỗi tháng 01 lần vào ngày 15 hàng tháng.

  2. Các bộ phận, chi nhánh có nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm phải tập hợp nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm trong tháng có xác nhận của Trưởng bộ phận chuyển về Phòng HCNS chậm nhất vào ngày 15 hàng tháng.

  3. Phòng HCNS tập hợp nhu cầu sử dụng VPP của các bộ phận, chi nhánh trình Ban giám đốc phê duyệt, triển khai việc mua nhập kho và cấp phát theo đề nghị đã được phê duyệt.

  4. Trong tháng nếu có phát sinh về nhu cầu sử dụng VPP, Trưởng bộ phận, chi nhánh phải giải trình về nhu cầu đó và chuyển về Phòng HCNS xem xét.

  1. Đề nghị cấp phát VPP – NS-QĐ-01/BM.01

  2. ………………………….. – ……………/BM………..

  1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

  2. Trong quá trình triển khai thực hiện các đơn vị có ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc về quy định này, vui lòng gửi nội dung chi tiết về họp thư mail [email protected] để được hiệu chỉnh ngày càng phù hợp hơn.

  Soạn bản thảo: ………………………. (Họ tên – chức vụ)

  Thành viên góp ý hiệu chỉnh: ………………………….. (Họ tên – chức vụ)

  Người kiểm tra: ……………………………. (Họ tên – chức vụ)

  Sửa bản in: …………………………(Họ tên – chức vụ)

  Lưu Tài liệu: …………………………… (Họ tên – chức vụ)

  Các tài liệu này mình không tải hết lên đây được, Bạn vui lòng tham khảo tại trang web

  Vincapitalfoundation.org Email: [email protected]

  Mobile: 0936080308

  Trân trọng

  Luật sư

  NGUYỄN HOÀNG

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hệ Thống Văn Bản Nội Bộ Doanh Nghiệp
 • Hệ Thống Quy Phạm Nội Bộ & Tác Nghiệp Theo Quy Trình
 • Bộ Nội Vụ: Tiền Công Đức Chịu Sự Điều Chỉnh Của Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo
 • Bộ Nội Vụ Lấy Ý Kiến Góp Ý Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức
 • Soạn Bài: Đi Bộ Ngao Du (Trích Ê
 • Hệ Thống Văn Bản Nội Bộ Doanh Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Biểu Mẫu Soạn Thảo Văn Bản Nội Bộ
 • Kiểm Tra Nội Bộ Trường Học
 • Thiết Lập Bộ Phận Kiểm Toán Nội Bộ Như Một Công Cụ Hữu Hiệu
 • Các Quy Trình Kiểm Soát Nội Bộ Trong Doanh Nghiệp
 • Kiểm Toán Và Kiểm Soát Nội Bộ Theo Luật Kế Toán Năm 2021
 • * Quy trình theo dơi, đo lường các quá trình

  * Quy trình thiết kể sản phẩm

  * Quy trình tiếp nhận và bảo quản tài sản khách hàng

  * Qui trình sản xuất

  * Tiêu chuẩn chất lượng

  * Quy trình áp dụng kỹ thuật thống kê,

  * Qui trình trao đổi thong tin nội bộ

  * Hướng dẫn nhận biết truy tìm sản p

  * Hướng dẫn công việc

  * Hướng dẫn vận hành

  * Bỉêu mẫu

  8. Quy trình kinh doanh

  Version 1.0 Page 1 of 3

  Checklist hệ thống băn bản nội bộ DN by Ngo QuangThuat

  * Sổ tay kinh doanh.

  * Quy chế tổ chức bộ phận kinh doanh

  * Các tài liệu hướng dẫn sản phẩm, catolo….

  * Quản lý ký kết hợp đồng

  * Quy trình bán hàng

  * Quản lý đại lý

  * Quy trình quản lý thông tin khách hàng

  * Quy định bảo hành sửa chữa sản phẩm

  * Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng

  * Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng

  * Hướng dẫn công việc

  * Bỉêu mẫu

  9. Quy trình nhân sự tổ chức

  * Sổ tay nhân sự

  * Sổ tay nhân viên

  * Quy đinh an toàn sức khoẻ

  * Quy trình về y tế.

  * Phòng cháy chữa cháy:

  * Quản trị tài sản:

  * Văn phòng phẩm

  * Quy định về an ninh

  * Vệ sinh lao động

  * Đánh giá công việc:

  * Đào tạo:

  * Quản lý kỷ luật.

  * Quy chế lương thưởng

  * Thăng tiến

  * Tuyển dụng:

  * Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc

  * Quy định chế độ báo cáo nội bộ

  * Quy định pḥòng gian bảo mật

  * Quy định quản lý thông tin

  * Quy định ra vào cổng của khách hàng

  * Quy định sử dụng máy tính, mạng nội bộ

  * Hướng dẫn công việc

  * Bỉêu mẫu

  10. Quy trình tài chính kế toán.

  * Sổ tay tài chính kế toán

  Version 1.0 Page 2 of 3

  Checklist hệ thống băn bản nội bộ DN by Ngo QuangThuat

  * Quy chế tổ chức bộ phận kế toán

  * Quy chế tài chính

  * Quy định lập và lưa sổ sách kế toán

  * Quy định về chứng từ thanh toán

  * HDCV – Luân chuyển Chứng Từ

  * Hướgng dẫn công việc hạch toán

  * Mẫu Theo Dõi HDKT phát sinh

  * Quy trình quyết toán thuế VÁT

  * Mẫu kế hoạch tài chính tháng

  * Quy chế kiểm toán nội bộ

  * Hướng dẫn công việc

  * Bỉêu mẫu

  * Quy trình quản lý kho.

  Version 1.0 Page 3 of 3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hệ Thống Quy Phạm Nội Bộ & Tác Nghiệp Theo Quy Trình
 • Bộ Nội Vụ: Tiền Công Đức Chịu Sự Điều Chỉnh Của Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo
 • Bộ Nội Vụ Lấy Ý Kiến Góp Ý Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức
 • Soạn Bài: Đi Bộ Ngao Du (Trích Ê
 • Quản Lý Văn Bản Và Hồ Sơ Điện Tử Theo Quy Định Tại Thông Tư 01/2019/tt
 • Quản Lý Văn Bản Đi, Đến, Nội Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Ếch Ngồi Đáy Giếng
 • Bài 10. Ếch Ngồi Đáy Giếng
 • Soạn Bài Ếch Ngồi Đáy Giếng Trang 100 Sgk
 • Mẫu Văn Bản Bằng Excel
 • Mẫu Giấy Cho Vay Tiền Cá Nhân 2021
 • VT ioDocs – Quản lý Tài liệu, Văn bản đi đến và Hồ sơ cung cấp một giải pháp toàn diện để sắp xếp và tự động hóa tất cả công việc trên. Sản phẩm có nhiều phiên bản đáp ứng cho nhu cầu của tổ chức mọi kích cỡ, đặc biệt thích hợp cho các tổ chức lớn có nhiều văn phòng, chi nhánh.

  Phân hệ cung cấp các đặc trưng, khả năng sau:

  • Tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn của pháp luật về quản lý văn bản trong khi vẫn đảm bảo có sự linh hoạt để đáp ứng đặc thù, qui định riêng của doanh nghiệp.
  • Quản lý tiếp nhận và chuyển giao thư từ, bưu phẩm, sách báo gửi đến doanh nghiệp.
  • Quản lý toàn bộ quá trình giải quyết các văn bản, tài liệu gửi đến doanh nghiệp từ tiếp nhận, đăng ký, cho ý kiến, phân xử lý cho đến khi giải quyết xong.
  • Quản lý toàn bộ quá trình phát hành văn bản, tài liệu doanh nghiệp gửi đi ra ngoài từ soạn thảo, kiểm duyệt cho đến phát hành.
  • Quản lý quá trình gửi nhận liên thông giữa trụ sở chính và các đơn vị thành viên.
  • Quản lý toàn bộ quá trình xử lý văn bản nội bộ, tờ trình từ dự thảo cho đến phát hành.
  • Khả năng thiết lập luồng quy trình kiểm duyệt văn bản, tài liệu, tờ trình với công cụ Quản lý quy trình (Workflow Management) có giao diện đồ họa và trực quan.
  • Cho phép khai báo và xác định thời hạn giải quyết văn bản (hệ thống sẽ tự động trừ ra ngày nghĩ, lễ) đối với từng loại văn bản theo qui định.

  Mô hình tiếp nhận, đăng ký và xử lý tài liệu, văn bản đến rất linh động, đủ khả năng giải quyết và tạo ra xâu chuỗi liên kết dữ liệu của những kịch bản từ đơn giản đến rất phức tạp như sau.

  Sản phẩm có nhiều phiên bản để đáp ứng cho quy mô cũng như đặc thù của từng loại hình của tổ chức:

  • Phiên bản dành cho tổ chức có mô hình 1 đơn vị.
  • Phiên bản dành cho tổ chức có mô hình nhiều đơn vị (Tổng Công ty, Tập đoàn, Công ty mẹ – Công ty con)
  • Phiên bản dành cho Khối Hành chính Nhà nước.
  • Phiên bản dành cho Khối Ngân hàng.
  • Với mô hình nhiều đơn vị, Văn bản đi do một đơn vị gửi qua hệ thống sẽ trở thành Văn bản đến nằm trong hàng chờ văn bản Đến qua mạng của đơn vị nhận.

  Hệ thống cung cấp các đặc trưng, tính năng sau:

  Giao diện web – Web-based

  Hỗ trợ người dùng truy cập mọi lúc, mọi nơi, không cần cài đặt phần mềm tại máy trạm.

  Hỗ trợ các trình duyệt phổ biến IE, Firework, Chrome, Safari; các máy tính bảng phổ biến như Ipad, Windowns 8.

  Có khả năng tự động co giãn kích thước màn hình giao diện ứng dụng theo kích thước màn hình của các thiết bị với kỹ thuật Responsive web design.

  Soạn thảo văn bản đi, văn bản nội bộ

  Hỗ trợ dự thảo on-line với nhiều tính năng độc đáo như:

  • Tạo văn bản từ mẫu có sẳn.
  • Hỗ trợ phối hợp cộng tác soạn thảo.
  • Tự động tạo phiên bản mới và lưu trữ phiên bản cũ sau mỗi lần hiệu chỉnh.

  Kiểm tra và phê duyệt

  Tùy theo quy trình đã thiết lập, hệ thống sẽ chuyển kết quả giải quyết để kiểm tra và duyệt. Hỗ trợ thiếp lập xử lý song song, tuần tự, không hạn chế số bước.

  Hiển thị luồng quy trình xét duyệt trực quan, kèm theo các biểu tượng chỉ rõ ai đã, đang và sẽ xử lý.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quản Lý Văn Bản Đi, Văn Bản Đến Và Quản Lý Con Dấu
 • Tổng Hợp Quy Trình Quản Lý Văn Bản Đến Và Văn Bản Đi
 • Quy Trình Quản Lý Văn Bản Đi Và Đến Trong Doanh Nghiệp
 • Quy Định Về Gửi, Nhận Văn Bản Điện Tử Giữa Các Cơ Quan Trong Hệ Thống Hành Chính Nhà Nước
 • Văn Bản Điện Tử Là Gì?
 • Quản Lý Công Văn, Văn Bản Nội Bộ, Quy Trình

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Dụng Chuyên Viên Chính Sách Tại Hồ Chí Minh
 • Thêm Bản Án 10 Năm Tù Cho Nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Dương
 • Bộ Nội Vụ Ban Hành Văn Bản Số 5898/bnv
 • Một Số Bất Cập Trong Thực Hiện Pháp Luật Về Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Hướng Dẫn Soạn Chiếc Thuyền Ngoài Xa
 • QUẢN LÝ QUY TRÌNH

  1. Thiết lập quy trình (workflow)

  • Thông tin thiết lập

  – Khai báo các loại quy trình: Công văn đến, Công văn đi, Văn bản, Báo giá, Hợp đồng, Dịch vụ khách hàng,….

  2. Thực hiện quy trình

  • Khởi tạo quy trình mới

  – Cho phép khai báo các loại quy trình cụ thể tương ứng với các loại quy trình đã thiết lập.

  – Thông tin chi tiết: Số, Thứ tự, Tiêu đề, Trích yếu, Nội dung, Ngày ban hành, Cơ quan ban hành, Ngày hiệu lực, Ngày vào sổ…

  • Công việc

  Mỗi bước xử lý thuộc một quy trình được tự động hóa luân chuyển thành công việc tương ứng (liên kết với mô-đun Quản lý Công việc).

  – Hỗ trợ người dùng theo dõi trực quan được tài liệu đang ở đâu, ai đang xử lý.

  – Hỗ trợ người dùng download tài liệu mẫu để chỉnh sửa, soạn thảo nội dung.

  – Hỗ trợ người dùng upload tài liệu đã soạn thảo lên hệ thống.

  – Tự động lưu trữ tài liệu trong thư mục riêng (liên kết với mô-đun Quản lý Tài liệu).

  • Góp ý

  • Khai thác quy trình

  – Theo dõi, quản lý hoạt động sử dụng, mượn, trả hồ sơ quy trình.

  – Theo dõi chi tiết theo từng nhân viên, đơn vị sử dụng.

  3. Tiện ích

  • Dữ liệu

  – Cho phép nhập dữ liệu (dạng xlsx) vào hệ thống.

  – Cho phép xuất dữ liệu từ hệ thống dưới dạng xlsx, pdf.

  • Tính năng

  – Hỗ trợ xuất bản quy trình lên website: Chuyển nội dung quy trình thành tin tức.

  – Cung cấp chế độ kiểm duyệt thông tin: Khởi tạo, Chờ duyệt, Duyệt, Hủy.

  • Hỗ trợ tác nghiệp

  – Hỗ trợ sao chép bản ghi.

  – Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin.

  Quản lý quy trình hoạt động của tài liệu, văn bản, giấy tờ, hợp đồng

  Tra cứu văn bản, quy trình, hợp đồng theo nhiều tiêu chí tìm kiếm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ban Hành Hệ Thống Quy Chế Quy Trình Chính Sách
 • Pháp Luật Trong Quản Lý Nội Bộ Doanh Nghiệp
 • Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Quân Đội Trong Tình Hình Mới
 • Vai Trò Công Tác Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trong Tình Hình Hiện Nay
 • Bộ Trưởng Lê Vĩnh Tân: Chính Phủ Sẽ Ban Hành Nghị Quyết Thí Điểm Hợp Nhất Các Cơ Quan Chuyên Môn
 • Bộ Tài Nguyên Văn Bản Gửi Ubnd Hà Nội

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Thành Phố Hà Nội
 • Quảng Ngãi: Đức Phổ Có Bí Thư Kiêm Chủ Tịch Ubnd Huyện
 • Chủ Tịch Huyện Đức Phổ Bị Phê Bình Vì Chậm Gpmb
 • Ubnd Xã Có Được Công Chứng Văn Bản Thỏa Thuận Phân Chia Di Sản Thừa Kế Không?
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Dự Toán Escon Trên Địa Bàn Tp Hà Nội Theo Văn Bản Số 1408/ubnd
 • Bộ Tài Nguyên Văn Bản Gửi Ubnd Hà Nội, Nguyên Tắc Bố Trí Văn Phòng Ubnd Cấp Xã, Nguyên Tắc Bố Trí Văn Phòng ở Ubnd Cấp Xxa, Nguyên Tắc Bố Trí Văn Phòng Ubnd, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Số 04/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định 38/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Lấy Danh Nghĩa Ubnd Quận Hoàn Kiếm Tp.hà Nội Ra Văn Bản Gửi Ubnd Tp.hà Nội Về Việc Xin Kinh Phí Đầu, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Công Văn Số 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Văn Bản Số 5981/ubnd-Đt Ngày 18-10-2016 Của Ubnd Thành Phố, Quyết Định 7053/qĐ-ubnd Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, 3414/ubnd-kt Ngày 18/6/2019 Của Ubnd Tỉnh, Ubnd Tỉnh Bình Dương “3090/ubnd-ktn”, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Văn Bản 686/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Van Bản 3917/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Công Văn Ubnd Xã Gửi Ubnd Huyện, Kh 759/kh-ubnd Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định Số 584 QĐ Ubnd Của Ubnd Tp Hà Nội, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2021 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố Và Văn Bản Số 6676/ Qhkt-. Htkt Ngày 04/10/2017 Của S, 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố Và Văn Bản Số 6676/ Qhkt-. Htkt Ngày 04/10/2017 Của S, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả, Nx, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp Và Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả. , Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp Và Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả., Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả, Nx, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả, Nx, Nguyên Tắc Tự Nguyện Về Đạo Đức Kinh Doanh Trong Ngành Dược, Nguyên Tố Nào Không Phải Là Nguyên Nhân Hình Thành Đất, Nguyên Tắc Sắp Xếp Các Nguyên Tố Trong Bảng Tuần Hoàn, Nguyên Lý Design Thị Giác – Nguyễn Hồng Hưng Pdf, Nguyên Tố Nào Trong Số Những Nguyên Tố Sau Có Độ âm Điện Lớn Nhất, Nguyên Tố Nào Không Phải Là Nguyên Tố Vi Lượng, Nguyên Tố Nào Không Phải Là Nguyên Tố Đại Lượng, Nguồn Nguyên Liệu Trung Nguyên, Nguyên Tố Nào Là Kim Loại Trong Các Nguyên Tố Có Cấu Hình E Như Sau, Giải Sách Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học Toán 6 Phần 2 Dố Nguyên Tiết 1 Phép Cộng Và Phép Trừ 2 Số Nguyên, Nguyên Tắc Vàng Của Xã Hội Nguyên Thủy Là, Nguyễn Song Hoàn Nguyên, Nguyên Tố Nào Dưới Đây Là Nguyên Tố Đại Lượng, Nguyên Tố Nào Dưới Đây Là Nguyên Tố Vi Lượng, Nguyên Tắc Nào Không Phải Là Nguyên Tắc Bầu Cử, Nguyên Tắc Khách Quan Và Nguyên Tắc Phát Huy Tính Năng Động Chủ Quan Của Cndvbc, Trong Các Nguyên Nhân Nêu Dưới Đây, Nguyên Nhân Nào Làm Động Cơ Diezen Không Nổ?, Bạn Hãy Tìm Một Số Nguyên Dương X, Nếu Biết Danh Sách Tất Cả Các ước Nguyên Dương Của Nó Trừ ước 1 V, Bạn Hãy Tìm Một Số Nguyên Dương X, Nếu Biết Danh Sách Tất Cả Các ước Nguyên Dương Của Nó Trừ ước 1 V, Bạn Hãy Tìm Một Số Nguyên Dương X, Nếu Biết Danh Sách Tất Cả Các ước Nguyên Dương Của Nó Trừ ước 1 V, Phân Tích Nguyên Tắc Phân Công Công Việc Tại Sao Các Nhà Lanh Đạo Coi Trong Nguyên Tắc Dụ Nhân Như D, Nguyên Tố Nào Là Nguyên Tố Vi Lượng, Nguyên Tố Nào Là Nguyên Tố Đại Lượng, Nguyên Tắc Nguyên Nhân Gần, Nguyên Tố Nào Sau Đây Là Nguyên Tố Vi Lượng, Số 525/gp-ubnd, 103/gp-ubnd, 130/gp – Ubnd, Mẫu Văn Bản Của Ubnd Xã, Báo Cáo Sơ Kết Quý 1 Của Ubnd Xã, Mẫu Văn Bản Ubnd Xã, 559/qĐ-ubnd, 179/gp-ubnd, Mẫu Thư Mời Ubnd, Số 103/gp-ubnd, Báo Cáo Ubnd Xã, Bản Cam Kết Của Ubnd, Đề án 981/Đa-ubnd, Ubnd, Văn Bản Số 686/ubnd-kt, 348/qĐ-ubnd, 882/gp-ubnd, Văn Bản 686/ubnd-kt, Chỉ Thị Số 17/ct-ubnd, Mẫu Báo Cáo Ubnd, Chỉ Thị Số 01/ct-ubnd, Nội Quy Ubnd Xã, Nội Quy Của Ubnd, Quy Chế Ubnd, Quy Chế Ubnd Xã, Mẫu Báo Cáo Ubnd Xã, Chỉ Thị Ubnd, Chỉ Thị Ubnd Hà Nội, Báo Cáo Ubnd, 584/qĐ-ubnd, 255/gp-ubnd, Ubnd Xã, 570/ubnd-nv, Công Văn Của Ubnd, Báo Cáo Sơ Kết 6 Tháng Đầu Năm Của Ubnd, Đề án Của Ubnd Tỉnh, Mẫu Cổng Trụ Sở Ubnd, Mẫu Tờ Trình Của Ubnd Xã, Tờ Trình Ubnd,

  Bộ Tài Nguyên Văn Bản Gửi Ubnd Hà Nội, Nguyên Tắc Bố Trí Văn Phòng Ubnd Cấp Xã, Nguyên Tắc Bố Trí Văn Phòng ở Ubnd Cấp Xxa, Nguyên Tắc Bố Trí Văn Phòng Ubnd, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Số 04/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định 38/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Lấy Danh Nghĩa Ubnd Quận Hoàn Kiếm Tp.hà Nội Ra Văn Bản Gửi Ubnd Tp.hà Nội Về Việc Xin Kinh Phí Đầu, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Công Văn Số 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Văn Bản Số 5981/ubnd-Đt Ngày 18-10-2016 Của Ubnd Thành Phố, Quyết Định 7053/qĐ-ubnd Của Ubnd Thành Phố Hà Nội, 3414/ubnd-kt Ngày 18/6/2019 Của Ubnd Tỉnh, Ubnd Tỉnh Bình Dương “3090/ubnd-ktn”, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Văn Bản 686/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Van Bản 3917/ubnd-kt Của Ubnd Tỉnh Phú Yên, Công Văn Ubnd Xã Gửi Ubnd Huyện, Kh 759/kh-ubnd Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định Số 584 QĐ Ubnd Của Ubnd Tp Hà Nội, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2021 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố Và Văn Bản Số 6676/ Qhkt-. Htkt Ngày 04/10/2017 Của S, 4174/ubnd-Đt Ngày 28/8/2017 Của Ubnd Thành Phố Và Văn Bản Số 6676/ Qhkt-. Htkt Ngày 04/10/2017 Của S, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả, Nx, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp Và Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả. , Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp Và Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả., Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả, Nx, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả, Nx, Nguyên Tắc Tự Nguyện Về Đạo Đức Kinh Doanh Trong Ngành Dược, Nguyên Tố Nào Không Phải Là Nguyên Nhân Hình Thành Đất, Nguyên Tắc Sắp Xếp Các Nguyên Tố Trong Bảng Tuần Hoàn, Nguyên Lý Design Thị Giác – Nguyễn Hồng Hưng Pdf, Nguyên Tố Nào Trong Số Những Nguyên Tố Sau Có Độ âm Điện Lớn Nhất, Nguyên Tố Nào Không Phải Là Nguyên Tố Vi Lượng, Nguyên Tố Nào Không Phải Là Nguyên Tố Đại Lượng, Nguồn Nguyên Liệu Trung Nguyên, Nguyên Tố Nào Là Kim Loại Trong Các Nguyên Tố Có Cấu Hình E Như Sau, Giải Sách Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học Toán 6 Phần 2 Dố Nguyên Tiết 1 Phép Cộng Và Phép Trừ 2 Số Nguyên, Nguyên Tắc Vàng Của Xã Hội Nguyên Thủy Là, Nguyễn Song Hoàn Nguyên, Nguyên Tố Nào Dưới Đây Là Nguyên Tố Đại Lượng, Nguyên Tố Nào Dưới Đây Là Nguyên Tố Vi Lượng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kết Luận Nhiều Sai Phạm Của Nguyên Chủ Tịch Huyện Nghĩa Hành
 • Quảng Trị: Khi Ủy Ban Nhân Dân Huyện “thả Gà Ra Đuổi”
 • 1 Năm Huyện Hướng Hóa Cho ‘ra Lò’ 52 Văn Bản Lạ
 • Công Văn Ubnd Huyện Hướng Hóa
 • Chủ Tịch Phường Hạ Đình Nói Lý Do Thu Hồi Văn Bản Khuyến Cáo Người Dân
 • Pháp Luật Và Văn Bản Quy Phạm Nội Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Phần Mềm Quản Lý Văn Bản Nội Bộ Chuyên Nghiệp Hàng Đầu Tại Việt Nam
 • Email Nội Bộ Là Gì? Gửi Bản Tin Email Nội Bộ Cho Doanh Nghiệp Hiệu Quả?
 • Ngôn Ngữ Báo Chí Là Gì? Tính Chất Của Ngôn Ngữ Báo Chí
 • Bài Tập Phong Cách Ngôn Ngữ Báo Chí (Có Đáp Án).
 • Văn Bản Pháp Luật Là Gì Cho Ví Dụ
 • Hệ thống quy phạm nội bộ của một doanh nghiệp bao gồm tổng thể các quy chế, quy trình, quy định và các văn bản mang tính bắt buộc chung trong từng doanh nghiệp, từng lĩnh vực hoạt động hoặc từng hành vi cụ thể. Quy phạm nội bộ được xem là hành lang pháp lý rất quan trọng trong công tác quản lý điều hành, giúp các nhà lãnh đạo quản lý ở tầm vĩ mô mà không phải can thiệp quá sâu vào công việc của từng người cụ thể. Bởi chính hệ thống quy phạm nội bộ sẽ điều phối hoặc giúp những con người trong doanh nghiệp tự động điều phối, điều chỉnh bản thân, từ suy nghĩ, hành vi, quá trình thực hiện công việc…

  Hiểu được tầm quan trọng của các quy chế, quy định, quy trình, nội quy nội bộ; tôi luôn học hỏi và tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quy phạm nội bộ, tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành.

  Đây là hệ thống văn bản quy phạm nội bộ có tính pháp lý hoặc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong nội bộ doanh nghiệp. Nhóm các văn bản này bao gồm:

  1. Nội quy ra vào cơ quan, doanh nghiệp;
  2. Nội quy Phòng cháy chữa cháy;
  3. Thỏa ước lao động tập thể;
  4. Quy định chức năng nhiệm vụ của các bộ phận/đơn vị trực thuộc;
  5. Quy định thể thức trình bày văn bản;
  6. Quy chế văn hóa doanh nghiệp;
  7. Quy trình quản lý vật tư thu hồi;
  8. Quy chế quản lý phân phối tiền lương và thu nhập;
  9. Quy định thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động;
  10. Quy định Phòng cháy chữa cháy;
  11. Quy định khen thưởng kỷ luật an toàn vệ sinh lao động;
  12. Quy chế tổ chức thanh kiểm tra nội bộ;
  13. Quy chế tổ chức và hoạt động bảo vệ;
  14. Quy định công tác tuần tra, bảo vệ, canh gác;
  15. Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, đơn vị;
  16. Quy chế bảo vệ bí mật nội bộ, bí mật nhà nước;
  17. Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo;
  18. Quy định tuyên truyền, phổ biến pháp luật;
  19. Quy chế quản lý, thực hiện hợp đồng trong doanh nghiệp;
  20. Quy định quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ;
  21. Quy định Phòng cháy chữa cháy;
  22. Quy định thực hành tiết kiệm trong cơ quan, doanh nghiệp;
  23. Quy định trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân;
  24. Quy chế xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp;
  25. Quy định quản lý, sử dụng, bảo dưỡng xe ô tô;
  26. Quy định chế độ công tác phí;
  27. Quy chế về công tác cán bộ;
  28. Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí;
  29. Quy chế tổ chức và hoạt động phòng chống tham nhũng;
  30. Quy chế tổ chức và hoạt động pháp chế;
  31. Quy chế tổ chức thanh tra, kiểm tra;
  32. Quy chế tuyển dụng và đào tạo;
  33. Quy chế đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;
  34. Quy tắc đạo đức ứng xử trong cơ quan, doanh nghiệp;
  35. Quy chế đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng trong cơ quan, Doanh nghiệp;
  36. Quy trình hoạch định nhân sự;
  37. Quy chế tổ chức và hoạt động;
  38. Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại;
  39. Quy chế thi đua, khen thưởng;
  40. Quy chế nâng lương, nâng bậc;
  41. Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi;
  42. Quy định về Phòng, chống bão, lụt;
  43. Quy định tổ chức Hội nghị truyền hình;
  44. Quy chế cho vay và cho vay lại;
  45. Quy chế cử và quản lý người đại diện, kiểm soát viên, thành viên ban kiểm soát tại đơn vị;
  46. Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty mẹ;
  47. Quy chế tổ chức và hoạt đọng của ban kiểm soát;
  48. Quy chế phân cấp lập kế hoạch;
  49. Quy chế quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong cơ quan, doanh nghiệp;
  50. Quy chế quản lý, phân phối và sử dụng các quỹ;
  51. Quy chế quản lý tài chính trong cơ quan, doanh nghiệp (Vào đây để biết nội dung chính);
  52. Quy chế trợ cấp, thăm hỏi con của cán bộ công nhân viên, người lao động;
  53. Quy chế công tác đấu thầu;
  54. Quy chế xây dựng và quản lý sử dụng nhãn hiệu;
  55. Quy định chế độ báo cáo lao động, thu nhập và việc làm;
  56. Quy định chế độ kiểm kê tài sản và nguồn vốn;
  57. Quy định công tác cổ phần hóa;
  58. Quy định dò tìm, xử lý bom, mìn, chất độc hóa hoạc trong xây dựng;
  59. Quy định đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế;
  60. Quy định giám sát thi công và nghiệm thu công trình;
  61. Quy định định mức lao động;
  62. Quy định quản lý chất lượng xây dựng công trình;
  63. Quy định quản lý chi tiêu và hạch toán kế toán trong doanh nghiệp;
  64. Quy định quản lý tài sản cố định;
  65. Quy định xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ;
  66. Quy định quản lý, vận hành trang thông tin điện tử xuất bản Internet;
  67. Quy trình sản xuất, kinh doanh;

  =========================

  Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

  Hotline: 097.393.8866; Tổng đài tư vấn pháp luật chuyên sâu 1900 6284

  Email : [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Báo Cáo Công Việc Theo Tháng, Tuần, Ngày
 • Giúp Em Học Tốt Ngữ Văn Lớp 7 Tập Hai
 • Soạn Bài: Văn Bản Báo Cáo
 • Kỹ Thuật Trình Bày Văn Bản Hành Chính Là Gì?
 • Phê Bình Văn Bản Là Gì?
 • Bộ Nội Vụ Ban Hành Văn Bản Số 5898/bnv

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Bất Cập Trong Thực Hiện Pháp Luật Về Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Hướng Dẫn Soạn Chiếc Thuyền Ngoài Xa
 • Phân Tích Chiếc Thuyền Ngoài Xa Đầy Đủ Nhất
 • Hướng Dẫn Soạn Vợ Chồng A Phủ Ngắn Gọn
 • Đọc Hiểu Văn Bản: Sang Thu (Hữu Thỉnh)
 • Ngày 27/11/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản số 5898/BNV-TCBC về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

  Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi có ý kiến thống nhất với Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cụ thể như sau:

  1. Về phạm vi, đối tượng thực hiện thí điểm

  a) Ở cấp tỉnh

  – Thí điểm hợp nhất Sở Tài chính với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành Sở Tài chính và Kế hoạch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư.

  – Thí điểm hợp nhất Sở Giao thông vận tải với Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải và Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng.

  – Thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

  – Thí điểm hợp nhất Thanh tra cấp tỉnh với Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy thành Cơ quan Thanh tra – Kiếm tra cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

  b) Ở cấp huyện

  – Thí điểm hợp nhất Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức nâng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

  – Thí điểm hợp nhất Thanh tra cấp huyện với Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp huyện thành Cơ quan Thanh tra – Kiểm tra cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quán lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

  – Thí điểm hợp nhất Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân với Văn phòng cấp ủy cấp huyện thành Văn phòng cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác văn phòng.

  2. Đối với các địa phương đã thực hiện thí điếm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện khác với nội dung quy định tại khoản 1 Văn bản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

  Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đăng ký về Bộ Nội vụ trước 15/12/2019 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

  Theo: http://tcnn.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thêm Bản Án 10 Năm Tù Cho Nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Dương
 • Tuyển Dụng Chuyên Viên Chính Sách Tại Hồ Chí Minh
 • Quản Lý Công Văn, Văn Bản Nội Bộ, Quy Trình
 • Ban Hành Hệ Thống Quy Chế Quy Trình Chính Sách
 • Pháp Luật Trong Quản Lý Nội Bộ Doanh Nghiệp
 • Tư Vấn Soạn Thảo Văn Bản Nội Bộ Của Doanh Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Chương Trình Luyện Dịch Văn Bản Tiếng Hàn Sử Dụng Trong Doanh Nghiệp
 • Giáo Án Tin Học Lớp 4
 • Tin Học Tron Bộ Lớp 4
 • Cđ3. Bài 1. Bước Đầu Soạn Thảo Văn Bản
 • Công Cụ St Văn Bản Sách Luyện Tập Tin Học 3
 • Hệ thống quy phạm nội bộ của một doanh nghiệp bao gồm tổng thể các quy chế, quy trình, quy định và các văn bản mang tính bắt buộc chung trong từng doanh nghiệp, từng lĩnh vực hoạt động hoặt từng hành vi cụ thể.

  Quy phạm nội bộ được xem là hành lang pháp lý rất quan trọng trong công tác quản lý điều hành, giúp các nhà lãnh đạo quản lý ở tầm vĩ mô mà không phải can thiệp quá sâu vào công việc của từng người cụ thể. Bởi chính hệ thống quy phạm nội bộ sẽ điều phối hoặc giúp những con người trong doanh nghiệp tự động điều phối, điều chỉnh bản thân, từ suy nghĩ, hành vi, quá trình thực hiện công việc…

  Hiểu được tầm quan trọng của các quy chế, quy định, quy trình, nội quy nội bộ; Thiên Bình Luật luôn học hỏi và tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quy phạm nội bộ, tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành.

  Mỗi doanh nghiệp có đặc thù riêng nên cách xây dựng không giống nhau. Hơn nữa, trong hệ thống này có khá nhiều văn bản được doanh nghiệp xếp vào loại “mật nội bộ”.

  Nếu bạn có nhu cầu, Thiên Bình Luật và bạn có thể trao đổi những nội dung cơ bản (khung, sườn,..) của một loại văn bản nào đó, như:

  1. Quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành hay nội bộ doanh nghiệp

  2. Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

  3. Quy chế hoạt động Hội đồng thành viên

  4. Quy chế hoạt động Đại hội đồng cổ đông

  5. Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

  6. Quy chế hoạt động ban Giám đốc

  7. Quy chế quản lý hành chính – lưu trữ và bảo mật thông tin

  8. Quy chế quản lý cổ phần, cổ phiếu Công ty cổ phần

  9. Điều lệ công ty

  10. Nội quy lao động

  11. Quy chế tuyển dụng, đào tạo và bố trí nhân lực

  12. Quy chế quản lý nhân sự

  13. Quy chế tài chính chính sách tiền lương, tiền thưởng

  14. Bản mô tả công việc các chức danh, chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban

  15. Quy chế chi nhánh, văn phòng đại diện

  16. Quy chế bầu cử

  17. Quy chế hoạt động cộng tác viên

  18. Các Tờ trình và Quyết định phê chuẩn Quy chế

  19. Nội quy ra vào cơ quan;

  20. Nội quy Phòng cháy chữa cháy;

  21. Quy chế văn hóa doanh nghiệp

  22. Quy định thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động;

  23. Quy định Phòng cháy chữa cháy;

  24. Quy định khen thưởng kỷ luật an toàn vệ sinh lao động;

  25. Quy chế tổ chức và hoạt động bảo vệ;

  26. Quy chế quản lý, thực hiện hợp đồng trong doanh nghiệp;

  27. Quy định thực hành tiết kiệm trong cơ quan, doanh nghiệp;

  28. Quy định trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân;

  29. Quy định quản lý, sử dụng, bảo dưỡng xe ô tô;

  30. Quy định chế độ công tác phí;

  31. Quy chế thu chi nội bộ;

  32. Quy tắc đạo đức ứng xử trong cơ quan, doanh nghiệp;

  33. Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại;

  34. Quy chế thi đua, khen thưởng;

  35. Quy chế quản lý, phân phối và sử dụng các quỹ;

  36. Quy chế trợ cấp, thăm hỏi con của cán bộ công nhân viên, người lao động;

  37. Quy định quản lý công nợ;

  38. Quy định quản lý tài sản cố định;

  39. Quy định xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ;

  40. Quy trình sản xuất, kinh doanh;

  Vì lý do bảo mật thông tin trên mạng, Thiên Bình Luật không đưa thông tin lên Website báo phí cụ thể cho dịch vụ.

  Quý khách có nhu cầu sử dụng vụ của Công ty Tư vấn Thiên Bình Luật xin vui lòng liên hệ để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất, chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả.

  Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

  CÔNG TY LUẬT TNHH SAO THIÊN BÌNH

  Trụ sở: Tầng 4 số 299 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

  Điện thoại: 024.3566.74.79/ Di động/zalo/viber: 0989.223.175/0917.62.64.60

  Email: [email protected] / [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Thảo Văn Bản Trong Doanh Nghiệp
 • Tư Vấn Soạn Thảo Văn Bản Quản Lý Trong Doanh Nghiệp
 • 10 Trình Soạn Thảo Văn Bản Tốt Nhất Cho Mac
 • Sublime Text 3 Là Gì? Tại Sao Các Lập Trình Viên Nên Lựa Chọn Sử Dụng Nó?
 • Một Số Quy Tắc Cơ Bản Khi Soạn Thảo Văn Bản Word
 • Hiểu Tường Tận Về Hệ Thống Văn Bản Nội Bộ Trong Doanh Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Xây Dựng Ra Văn Bản ‘cá Biệt’ Về Thành Lập Ban Quản Trị Chung Cư
 • Mẫu Văn Bản Cá Biệt
 • Đính Chính Văn Bản Sao Cho Đúng?
 • Đính Chính Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Hiến Pháp Mới Với Vị Trí, Vai Trò Của Nguyên Thủ Quốc Gia
 • Văn bản định chế gồm: Chính sách; Quy chế; Quy định; Quy trình; Hướng dẫn; Sổ tay

  Chính sách có hiệu lực cao nhất (sau Điều lệ) trong hệ thống VBNB của Công ty. Các văn bản cấp dưới không được trái với các quy định tại Chính sách.

  Quy chế

  Quy chế là văn bản quy định những nguyên tắc cơ bản, tổng thể về tổ chức và hoạt động của bộ máy quản trị, điều hành, kiểm soát của Công ty; quy định việc triển khai hoặc cụ thể hóa quy định của các văn bản pháp luật; cụ thể hóa đường lối, chính sách, chiến lược của Công ty; quy định mang tính nguyên tắc, tổng thể về phân cấp, phân quyền tương ứng với từng nội dung điều chỉnh.

  Quy chế có cấp độ hiệu lực sau Chính sách.

  Quy định

  Quy định, bao gồm Quy định về nghiệp vụ chung và Quy định về sản phẩm và dịch vụ, là văn bản được ban hành nhằm triển khai tổ chức và hoạt động của bộ máy quản trị, điều hành, kiểm soát của Công ty; cụ thể hóa các quy định của Quy chế trên cơ sở quy định của pháp luật; thực thi các vấn đề được quy định trong Chính sách và quy định về các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty; quy định về sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

  Quy định có cấp độ hiệu lực sau Chính sách và Quy chế.

  Quy trình có cấp độ hiệu lực sau Chính sách, Quy chế, Quy định.

  Hướng dẫn

  Hướng dẫn là văn bản tác nghiệp thuộc hệ thống VBĐC được ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện Quy định, Quy trình mang tính cụ thể hơn về nghiệp vụ, sản phẩm hoặc hướng dẫn chi tiết để thực hiện các quy trình nghiệp vụ, hoặc một vấn đề cụ thể.

  Hướng dẫn có cấp độ sau Chính sách, Quy chế, Quy định và ngang cấp hiệu lực với Sổ tay.

  Sổ tay

  Sổ tay là văn bản thuộc hệ thống VBĐC được ban hành nhằm khái quát, tóm tắt hoặc thể hiện chi tiết các nội dung đối với từng lĩnh vực, mảng nghiệp vụ trong hoạt động của Công ty để cung cấp thông tin tới cán bộ nhân viên Công ty.

  Sổ tay có cấp độ hiệu lực sau Chính sách, Quy chế, Quy định và ngang cấp hiệu lực với Hướng dẫn.

  Văn bản cá biệt bao gồm: Văn bản cá biệt thông thường và Văn bản trao đổi nghiệp vụ

  Văn bản cá biệt thông thường gồm c ác Chỉ thị, Quyết định, Công văn, Thông báo, Nội quy… là các văn bản thuộc hệ thống VBCB được ban hành nhằm điều chỉnh những vấn đề cụ thể hoặc xử lý các công việc mang tính sự vụ.

  Các VBCB thuộc loại này có hiệu lực theo thẩm quyền ban hành từ cao xuống thấp và có giá trị áp dụng đối với từng đối tượng mà các văn bản này điều chỉnh.

  Văn bản trao đổi nghiệp vụ gồm các Công văn, Thông báo, Báo cáo, Biên bản, Tờ trình, Đề án, Thư công tác… là các văn bản thuộc hệ thống VBCB được ban hành nhằm truyền tải sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên xuống cấp dưới; truyền tải thông tin từ cấp dưới lên cấp trên hoặc trao đổi ý kiến giữa các đơn vị với nhau nhằm thực hiện công tác quản lý hành chính, nhân sự, tổ chức, giải quyết các công việc cụ thể, phản ánh tình hình, giao dịch, trao đổi, ghi chép công việc… trong Công ty.

  Các VBCB thuộc loại này có hiệu lực ngang nhau và có giá trị áp dụng đối với tùy từng đối tượng mà các văn bản này điều chỉnh.

  Các văn bản được xây dựng theo nguyên tắc không trùng lặp nhau và mang tính dẫn chiếu nhau.

  Văn bản cấp dưới nhằm cụ thể hóa quy định của văn bản cấp trên, không trái hoặc mâu thuẫn với các văn bản cấp trên. Trong trường hợp văn bản cấp dưới trái hoặc mâu thuẫn với văn bản cấp trên thì nội dung được quy định tại văn bản cấp cao hơn sẽ có giá trị áp dụng.

  Đối với các Chỉ thị: văn bản phải xác định được mục đích, nội dung chỉ đạo, công việc cụ thể phải làm, kết quả và thời gian yêu cầu.

  Đối với các loại văn bản khác: văn bản phải xác định rõ được đối tượng, phạm vi áp dụng, mục đích, thông tin, trách nhiệm và cơ chế tổ chức thực hiện.

  Phùng Thị Luyến

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Thỏa Thuận Chia Tài Sản Chung Của Vợ Chồng
 • Những Trường Hợp Được Xem Là Con Chung Của Vợ Chồng
 • Soạn Bài Vợ Chồng A Phủ
 • Soạn Bài Vợ Chồng A Phủ (Tô Hoài)
 • Nghệ Thuật Ý Nghĩa Các Văn Bản Đã Học Ở Lớp 9 Bàn Về Đọc Sách
 • Tìm Hiểu Các Văn Bản Thường Dùng Trong Nội Bộ Công Ty Nhật

  --- Bài mới hơn ---

 • Hutech Và Đh Quốc Gia Hà Nội Liên Kết Đào Tạo Mba Quốc Tế Của Đh Griggs Hoa Kỳ
 • Hướng Dẫn Cách Đóng Dấu Trên Văn Bản Của Công Ty Cực Kỳ Chi Tiết
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Và Cách Đóng Dấu Treo, Dấu Giáp Lai 2021
 • Phiếu Xuất Kho Kiêm Vận Chuyển Nội Bộ Có Phải Đóng Dấu ?
 • Hóa Đơn Điện Tử Có Cần Đóng Dấu Và Chữ Ký Không?
 • Khi bắt đầu làm việc tại công ty Nhật, nhất là trong các bộ phận hành chính- nhân sự- tổng vụ hay sales, các bạn sẽ phải tiếp xúc với khá nhiều loại văn bản trong nội bộ doanh nghiệp, như: 報告書、企画書、議事録、稟議書、申請書、届出書 …mà nếu không quen, chúng ta sẽ cảm thấy rất khó khăn trong việc nhớ hết ý nghĩa cũng như các quy tắc soạn thảo của từng loại.

  稟議書(りんぎしょ – đơn đề nghị phê duyệt): Là văn bản thường dùng khi muốn thực hiện một việc nào đó mà cần có sự phê duyệt của nhiều cấp trong công ty. Tuỳ vào từng công ty mà quy trình để tiến hành phê duyệt qua 稟議書 sẽ khác nhau, nhưng thông thường nó sẽ được trình tuần tự qua các cấp trong công ty cho đến khi được người cuối cùng có quyền quyết định việc đó ( ví dụ: trưởng phòng, giám đốc),… xét duyệt. Các tình huống sử dụng 稟議書 thường gặp: 不足人材の採用 (xin tuyển thêm người), 出張の可否 (xin đi công tác), パソコンなどの備品の購入 (xin mua thiết bị- máy tính mới),…

  ・議事録 (ぎじろく- Biên bản cuộc họp) : Là văn bản dùng để ghi chép lại nội dung cuộc họp, thường là trong nội bộ công ty.

  ・ 回覧文 (かいらんぶん – thông báo cần truyền tay xem và xác nhận): Thường dùng để thông báo các sự kiện -thông tin trong nội bộ công ty. Văn bản sẽ được in và kẹp vào 1 tệp tài liệu để các nhân viên trong công ty truyền tay nhau đọc và đóng dấu xác nhận đã đọc. Như vậy công ty sẽ nắm được việc những ai đã đọc được thông tin. Điểm này là điểm lợi hơn của việc sử dụng 回覧文 so với dán thông tin trên bảng thông báo.

  Ngoài ra, còn có 1 số loại văn bản khác như: 指示文(しじぶん- Chỉ thị: Dùng khi cấp trên ra chỉ thị cho cấp dưới), 辞令 (じれい -Quyết định: Thường dùng khi thông báo chuyển người từ bộ phận này sang bộ phận khác), 伝言メモ( giấy nhắn, thường dùng truyền đạt lại nội dung cuộc điện thoại nào đó mình nhận được cho đồng nghiệp) Các điểm cần chú ý khi soạn thảo văn bản nội bộ công ty

  • Không cần thiết phải dùng kính ngữ một cách thái quá mà có thể dùng thể lịch sự như ます、です.
  • Tùy tình huống mà ta sẽ sử dụng cách nói làm sao cho khéo léo nhưng vẫn phù hợp với tính chất văn phòng. Ví dụ, khi phát sinh lỗi do mình, thì văn bản gửi đi phải dùng kính ngữ trang trọng để thể hiện được cả sự kiểm điểm của bản thân. Còn khi memo lại lời nhắn cho đồng nghiệp mà dùng kính ngữ thì được cho rằng không phù hợp.

  Không dùng lời mở đầu,lời chào thông qua việc nhắc đến thời tiết, hay hỏi thăm sức khỏe, cũng như không dùng lời kết.

  • Điều quan trọng nhất khi soạn thảo văn bản là trình bày nội dung rõ ràng, đúng sự thật. Có thể thấy số lượng các văn bản gửi lên cấp trên như bản báo cáo hay biên bản họp thường rất nhiều, nên hãy viết câu kết luận về nội dung chính trước tiên, sau đó viết ngắn gọn, khách quan lí do của kết luận đó.

  ①発信年月日 (Ngày gửi)

  ②あて名 (Tên người nhận) nhớ kèm theo 様、殿 hay 各位

  ③発信者名 (Người gửi): căn lề phải và nhập theo thứ tự Tên phòng ban, Chức danh, Họ Tên

  ④件名 (Tiêu đề)

  ⑤主文 (Nội dung chính) Chỉ viết nội dung chính, quan trọng

  ⑥別記 (Thông tin chi tiết)

  ⑦別記主文 (Nội dung thông tin chi tiết)

  ⑧副文 (Phụ lục): Các điểm cần chú ý khác hoặc thông tin thêm

  ⑨結び (Kết thúc)

  Văn bản trao đổi trong công ty cần đảm bảo phải lịch sự ở mức tối thiểu, thay vì quan trọng hóa lời văn, hãy quan tâm đến việc truyền tải nội dung một cách rõ ràng và hiệu quả.

  *3 điều cần chú ý:

  – Đảm bảo rằng thời hạn gửi văn bản phải còn hiệu lực, nếu gửi quá trễ sẽ không giải quyết được vấn đề.

  – Nội dung văn bản cần chính xác và dễ hiểu.

  – Nếu văn bản quá 5 trang phải tóm tắt nội dung quan trọng trong các đầu mục.

  Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sở Y Tế Quảng Nam Yêu Cầu Thu Hồi Văn Bản ‘xin Phương Tiện Tránh Thai’ Mùa Dịch Covid
 • Truy Thu Hơn 10,5 Tỷ Đồng Thuế Vãng Lai: Giám Đốc Sở Y Tế Tỉnh Quảng Nam Bị Nhắc Nhở
 • Giám Đốc Sở Y Tế Bật Khóc, Giải Trình Giá Mua Máy Xét Nghiệm Covid
 • ‘3 Trẻ Sơ Sinh Tử Vong’: Sở Y Tế Quảng Nam Báo Cáo Gì?
 • Giám Đốc Sở Y Tế Tỉnh Quảng Nam “ưu Ái” Doanh Nghiệp Nợ Thuế
 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50